Aanpassen sedatie aan de hand van RASS-scores op de intensive care

Kwaliteitsopdracht | 2015
Samenvatting

Uit de literatuur komt sterk bewijs naar voren dat door het gebruik van een sedatierichtlijn en/ of protocol de beademingsduur van patiënten op de ic vermindert. Daarnaast neemt door het gebruik van een sedatieprotocol het risico op over- en ondersedatie af. Er wordt vanuit de richtlijnen van de NVIC en SCCM geadviseerd om een sedatieprotocol te gebruiken in de praktijk. De RASS-score wordt in deze richtlijnen gezien als een gevalideerd en betrouwbaar instrument om het sedatie/ agitatieniveau te bepalen. In de herziene richtlijnen van de SCCM wordt beschreven dat een gecombineerd protocol rondom assessment van pijn, agitatie en delirium mogelijk de beste strategie is om complicaties van oversedatie te voorkomen, het zogenaamde PAD (pijn, angst en delirium)-protocol.
Uit mijn praktijkonderzoek komt naar voren dat de RASS-scores wel iedere dienst worden ingevuld, maar vaak niet worden gebruikt om het niveau van sedatie aan te passen.
Aanbevelingen
– Draagvlak creëren voor het standaardiseren van beleid rondom sedatie bij intensivisten en ic-verpleegkundigen.
– In samenwerking met intensivisten en ic-verpleegkundigen een geïntegreerd protocol ontwikkelen voor het voorkomen en behandelen van pijn, agitatie en delier bij ernstig zieke patiënten (PAD(pijn, agitatie en delier)-protocol).
– Klinische lessen geven om PAD-protocol te introduceren onder ic-verpleegkundigen en het belang hiervan onderstrepen vanuit evidence based practice.
– Een implementatietraject toepassen om het PAD-protocol succesvol te implementeren.

Specialisme
Intensive Care
Opleiding
Overig

PICO

Patient
IC-patiënten die langer dan 24 uur beademd worden
Intervention
Dosering van de sedatie wordt wel aangepast op geleide van de RASS-score
Comparison
Dosering van de sedatie wordt niet aangepast op geleide van de RASS-score
Outcome
Mate van uniformiteit onder IC-verpleegkundigen wat betreft aanpassen sedatie op geleide van RASS-scores

Vraag document aan bij het St. Antonius Ziekenhuis