Alles wat je aandacht geeft groeit! : verpleegkundige aandachtsvelder in het Martini Ziekenhuis

Kwaliteitsproject | 2020
Samenvatting

Dit onderzoek toont aan dat de belangrijkste beïnvloedende factoren in het proces van het werken met verpleegkundige aandachtsvelders zijn, het krijgen van voldoende tijd en ruimte voor het uitvoeren van de rol, betere samenwerking tussen aandachtsvelders en stakeholders , het als verpleegkundig aandachtsvelder beheersen van vakinhoudelijk leider competenties, het krijgen van complimenten en waardering en het gebruik maken van een kwaliteitsinstrument om de kwaliteitsverbetering van zorg inzichtelijk te maken. Uit de resultaten blijkt dat de verpleegkundige aandachtsvelders geen of onvoldoende tijd hebben voor het uitvoeren van de rol en taken. Werkzaamheden blijven liggen of worden in eigen tijd gedaan. Het krijgen van voldoende tijd en ruimte voor het structureel uitvoeren van de rol en taken van de verpleegkundige aandachtsvelder leiden tot verbetering van de kwaliteit van zorg. Niet direct, maar wel in de processen en op lange termijn zal het effect zowel voor de organisatie als voor de patiënt worden gemerkt. Ziekenhuizen die investeren in het verbeteren van de werkomgeving van de verpleegkundigen kunnen profiteren van een verhoogde kwaliteit van zorg voor de patiënten (Witkoski, 2014). Een betere samenwerking en betrokkenheid tussen aandachtsvelders en stakeholders draagt bij aan het optimaliseren van het proces. De aspecten die voor een beter samenwerking moeten zorgen, zijn volgens de respondenten onder andere de onderlinge betrokkenheid, enthousiasme, duidelijke kaders en verwachtingen en verantwoordelijkheid nemen als unithoofd in de samenwerking.In 2013 is een adviesnotitie opgesteld met als doel de rol van de verpleegkundige aandachtsvelder in het Martini Ziekenhuis beleidsmatig en inhoudelijk te verduidelijken.Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen staan ook in de adviesnotitie beschreven in hoofdstuk 3. Als door alle betrokkenen commitment wordt gegeven aan de adviesnotitie en de bijbehorende randvoorwaarden worden gefaciliteerd, worden taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden helder en kan worden bijgedragen aan het verbeteren en borgen van de kwaliteit van zorg.Het effect van het beheersen van de competenties voor vakinhoudelijk leiderschap is dat de rolbekwaamheid van de verpleegkundige aandachtsvelder wordt vergroot. Crijns & Brummelen (2008) beweren dat de kwaliteit van zorg vraagt om vakinhoudelijk leiderschap. Scholing in deze competenties vergroot de kans op rolbekwaamheid. Mede hierdoor kan een verpleegkundige aandachtsvelder bijdragen aan het verbeteren van zorgresultaten over een bepaald zorgonderwerp. Waardering en complimenten krijgen voor het uitvoeren van de rol en taken draagt bij aan het optimaliseren van het werken met verpleegkundige aandachtsvelders.Uit de focusgroepsinterviews is gebleken dat verpleegkundige aandachtsvelders zich vaak niet gewaardeerd voelen in hun rol door stakeholders en hun team en hierdoor gedemotiveerd raken en de betrokkenheid met het werk verliezen. Verpleegkundige aandachtsvelders zijn niet voldoende zichtbaar in de organisatie. Het nut en de noodzaak van de rol en taken van de verpleegkundigen moeten inzichtelijk worden gemaakt in de organisatie. Er moet een omgeving worden gecreëerd waarin de verpleegkundige aandachtsvelders gestimuleerd worden om zich verder te ontwikkelen en zichtbaar worden gewaardeerd om zo de kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren. In de literatuur over Excellente Zorg benoemt in hoofdstuk 3 wordt dit bevestigd. Om de resultaten van de rol en taken van de verpleegkundige aandachtsvelder inzichtelijk te maken en het effect te kunnen meten van de bijdrage aan het verbeteren en borgen van de kwaliteit van zorg is het belangrijk de PDCA-cyclus, beschreven in hoofdstuk 3, continu te doorlopen.

Specialisme
Verpleegkunde
Opleiding
HBO

PICO

Patient
--
Intervention
--
Comparison
--
Outcome
--

Vraag document aan bij het Martini Ziekenhuis