Betrokkenheid van studenten in terminale zorg : Kwaliteitsonderzoek

Kwaliteitsproject | 2022
Samenvatting

Door middel van literatuuronderzoek, afnemen van enquêtes onder verpleegkunde studenten en het afnemen van interviews met gediplomeerde verpleegkundigen is de betrokkenheid van studenten bij de terminale zorgfase onderzocht, en zijn er adviezen uit voort gekomen welke de betrokkenheid kunnen verbeteren.
Terminale zorg is de zorg in de laatste levensfase, waarbij de levensverwachting minder dan drie maanden betreft. Literatuuronderzoek toont aan dat studenten wereldwijd het idee hebben te weinig kennis te bezitten en zich onbekwaam voelen tot het geven van zorg in de laatste fase van het leven. De geënquêteerde studenten bevestigen de constateringen van het literatuuronderzoek, maar ze geven wel aan graag bij terminale zorg betrokken te willen worden. Dit wordt soms door begeleiders afgehouden. Zowel de literatuur als de studenten geven aan dat er behoefte is aan meer theoretisch onderwijs. Dit komt echter niet overeen met hetgeen de gediplomeerde collega’s aangaven, zij hebben het idee vaak de student te moeten motiveren om betrokken te worden bij terminale zorg.
Concluderend heeft dit onderzoek aangetoond dat studenten bij terminale zorg betrokken willen worden, waarbij er rekening gehouden wordt met hun ervaringen en gevoelens. Wel geven ze aan graag meer theoretisch onderwijs te willen krijgen. Gediplomeerde collega’s adviseren de studenten het gesprek aan te gaan, aan te geven waar de behoefte ligt en welke begeleiding ze graag willen krijgen.

Specialisme
Verpleegkunde Algemeen
Opleiding
MBO

PICO

Patient
Patiënten in de terminale fase in het ziekenhuis
Intervention
Betrekken van verpleegkundige studenten
Comparison
Zorg door gediplomeerde verpleegkundige
Outcome
Leerproces bevorderen en kwaliteit van zorg voor de terminale patiënt bevorderen

Vraag document aan bij het St. Antonius Ziekenhuis