Bloedafname uit de centraal veneuze lijn

Scriptie | 2017
Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is om voor de afdeling cardiothoracale chirurgie (CTC) van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven concrete aanbevelingen te geven om tot een duidelijk beleid te komen omtrent bloedafname uit centraal veneuze lijnen. Om dit doel te bereiken is er onderzoek gedaan naar de volgende deelvragen: “Waarom kiezen de verpleegkundigen op de afdeling CTC wel of niet voor bloedafname uit de centraal veneuze lijn?” en “Wat hebben de verpleegkundigen op de afdeling CTC nodig om eenduidigheid te krijgen met betrekking tot het toepassen van het protocol bloedafname uit de CVL?” De antwoorden op deze deelvragen vormen samen een antwoord op de probleemstelling: “Hoe kan een eenduidige werkwijze worden gecreëerd omtrent het afnemen van bloed uit een CVL?”
Voor de dataverzameling is er gebruik gemaakt van semigestructureerde interviews, een focusgroep en Claims, Concerns and Issues posters. Er is gebruik gemaakt van in- en exclusie criteria om te komen tot de deelnemers voor de interviews en de focusgroep. Er zijn geluidsopnamen gemaakt om deze thematisch te kunnen analyseren.
Uit de verzamelde data blijkt dat de grootste behoefte onder de verpleegkundige op de afdeling is om scholing te krijgen. Een groot aantal van de verpleegkundige voelt zich niet bekwaam om bloed af te nemen uit de centraal veneuze lijnen en wil graag hiervoor een training volgen. Het verlangen om bloed af te mogen nemen uit de centraal veneuze lijn in plaats van via de venapunctie is onder de meeste verpleegkundigen aanwezig omdat het patiëntvriendelijker is. Geconcludeerd wordt dan ook dat de afdeling cardiothoracale chirurgie het beste trainingen kan organiseren om de verpleegkundigen te scholen voor het bloed afnemen via de centraal veneuze lijn. Dit is ook meteen de aanbeveling van de onderzoekers.
In de discussie worden de positieve en negatieve punten van het onderzoek beschreven. Zo is het bijvoorbeeld niet gelukt om tien verpleegkundigen te interviewen zoals was gepland, maar zijn het er uiteindelijk negen geworden door afmeldingen vanuit de verpleegkundigen. Onder deze negen verpleegkundigen is wel een juiste variatie in werkervaring, medewerkers van de PACU en kennis. Ook de focusgroep had weinig aanmeldingen, drie verpleegkundigen hebben hieraan deelgenomen.

Specialisme
Cardiothoracale Chirurgie
Opleiding
HBO

PICO

Patient
--
Intervention
--
Comparison
--
Outcome
--

Vraag document aan bij het Catharina Ziekenhuis