DE NIEUWE BEROEPSPROFIELEN: WEET JIJ HET VERSCHIL?

Scriptie | 2016
Samenvatting

Voor de afstudeeropdracht van de bachelor opleiding tot verpleegkundige van de Fontys Hogeschool te Eindhoven, hebben de onderzoekers een praktijkgericht onderzoek gedaan. De afstudeeropdracht heeft als centrale probleemstelling: ‘’Hoe kunnen verpleegkundigen effectief ingezet worden op de verpleegafdeling algemene chirurgie van het Catharina ziekenhuis te Eindhoven, rekening houdend met de zorgzwaarte en verwachtingen en behoeften van de verpleegkundige?‘’
Methode In deelvraag één is literatuurstudie verricht rondom de CanMEDS-rollen in relatie tot de verpleegkundige niveaus. In deelvraag twee is kwantitatief beschrijvend onderzoek verricht. Door middel van een al bestaand meetinstrument, aangepast aan de afdeling, is de zorgzwaarte gedurende drie weken onderzocht. Bij deelvraag drie is kwalitatief beschrijvend onderzoek verricht. Met behulp van twee focusgroepen zijn verwachtingen en behoeften ten aanzien van de nieuwe invulling van de CanMEDS-rollen onderzocht. Door kwantitatief en kwalitatief onderzoek te combineren wordt in bredere zin onderzoek gedaan (Plochg & van Zwieten, 2007).
Resultaten De resultaten van deelvraag twee laten zien dat er op de verpleegafdeling een gemiddelde zorgzwaarte van 12,17 is gemeten. De zorgzwaarte is bij een zestal units onderzocht. Binnen de zes units is een verschil te zien van zorgzwaarte. Op de SFU is de hoogste zorgzwaarte gemeten en op cluster 2 de laagste zorgzwaarte. De zorgzwaarte is gemeten aan de hand van zes punten, die te koppelen zijn aan de verschillende CanMEDS-rollen. Bij de resultaten van deelvraag drie kwam de behoeften naar informatie duidelijk naar voren. Er heersten veel vragen rondom de invulling van de toekomstige CanMEDS-rollen, maar ook over de veranderingen in zijn algemeen. Naar voren kwam dat er op dit moment nauwelijks tot geen verschillen zichtbaar zijn tussen de Mbo- en de Hbo-verpleegkundigen op de verpleegafdeling.
Conclusie en discussie
Geconcludeerd kan worden dat de gemiddelde zorgzwaarte op de verpleegafdeling op vier units onder de middel-complexe zorgzwaarte vallen. Op twee units is de zorgzwaarte hoog-complex. De zorgzwaarte is gekoppeld aan en onderbouwd met de CanMEDS-rollen. Aan de hand van deze bevindingen is aanbeveling één tot stand gekomen. Om aanbeveling één te kunnen realiseren is het van belang dat er goede en tijdelijke informatievoorziening komt vanuit het CZE. Deze behoefte is uitgesproken door de verpleegkundigen. Er heersen veel vragen en taak- en rolverdeling is op dit moment niet duidelijk. De Hbo-verpleegkundigen hebben de verwachting dat zij in toenemende mate verantwoordelijk worden voor de administratieve taken en de overkoepelende taken. De Hbo-verpleegkundigen benoemen duidelijk dat deze toenemende verantwoordelijkheid niet ten kosten mag gaan van de zorg aan bed. Zij hebben de behoeften om ‘verpleegkundige’ te mogen blijven. De Mbo-verpleegkundigen verwachten dat de zorgzwaarte voor hen toen neemt wanneer de Hbo-verpleegkundigen minder zorg aan bed verlenen.
Aanbevelingen
 Uitwerking van effectievere verpleegkundige inzet per unit;
 Inzet van het RAFAELA-meetinstrument;
 Informatievoorziening over de invulling van de CanMEDS-rollen voor de verpleegkundigen;
 Verstrekking van dit document aan het verpleegkundig stafbestuur.

Specialisme
Chirurgie
Opleiding
HBO

PICO

Patient
--
Intervention
--
Comparison
--
Outcome
--

Vraag document aan bij het Catharina Ziekenhuis