Drinken met een endotracheale tube

Kwaliteitsproject | 2020
Samenvatting

Aanleiding. In de huidige zorg wordt de mechanisch beademde Intensive Care (IC) patiëntbij voorkeur minimaal gesedeerd. Dit betekent voor de IC-patiënt dat zij vaak wakker aan debeademing ligt en hierdoor meer ongemakken ervaart gedurende de opname. Met namedorst wordt beschreven als één van de meest vervelende IC-ervaringen. Het aanbieden vanslokjes water of ijs in een cupje zou het comfort van de wakkere en beademde IC-patiëntkunnen vergroten.
Doel- en vraagstelling. Het doel van dit onderzoek is het geven van een antwoord op devraag of het veilig is om de volwassen IC-patiënt – die mechanisch wordt beademd doormiddel van een endotracheale tube (ETT) – slokjes water te laten drinken.
Methode van onderzoek. Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is er eenliteratuurstudie verricht. Vervolgens is de betrouwbaarheid en de toepasbaarheid van deresultaten getoetst onder praktijkexperts door middel van een focusgroep.
Resultaten. Uit het literatuuronderzoek en uit de resultaten van de focusgroep bijeenkomst isgebleken dat zowel de orale als de faryngeale slikfase bij patiënten met een ETT dusdanig isaangedaan dat het drinken van water en het aanbieden van ijs in een cupje onveilig is. Erwordt geadviseerd te wachten tot er een tracheacanule wordt geplaatst, waarna delogopedie de slikfunctie kan beoordelen op het moment dat de patiënt gaat weanen met eenspreekklep of kunstneus. Patiënten met een tracheacanule met opgeblazen cuff mogenwater zoals beschreven in het ‘free water protocol’. Bij patiënten met een ETT mag de mondbevochtigd worden met een swab met water en is goede mondzorg van belang.
Discussie. De resultaten uit de literatuur zijn gebaseerd op onderzoek met geringe validiteiten betrouwbaarheid en tevens gebaseerd op patiënten met een tracheacanule metopgeblazen cuff en op patiënten met slikstoornissen ten gevolge van dysfunctie van de tong.Er kunnen vraagtekens gesteld worden bij de generaliseerbaarheid van deze onderzoekennaar de IC-patiënt met ETT.
Conclusie. Uit het literatuuronderzoek en de focusgroep bijeenkomst is duidelijk gewordendat het drinken met een ETT niet veilig is vanwege het hoge risico op (stille) aspiratie endaarmee het verhoogde risico op een ventilator-associated pneumonia (VAP). Daarnaast ishet nog onvoldoende onderzocht wat de impact van frequent slikken is op de anatomischestructuren in de pharynx (keelholte) en larynx (strottenhoofd).
Aanbeveling. Als advies wordt gegeven meer onderzoek te verrichten naar alternatieveinterventies ter bestrijding van dorst bij de beademde IC-patiënt met een ETT. Het is vanbelang dat het ‘free water protocol’ wordt aangepast aan de hand van de gevondenresultaten. Bij patiënten met een tracheacanule met opgeblazen cuff met zicht op eenlangdurig weantraject of een slechte prognose moet er individueel met een multidisciplinairteam gekeken worden naar de mogelijkheden ten aanzien van de orale inname van voedingen vocht.

Specialisme
Intensive Care
Opleiding
Specialisatie

PICO

Patient
De volwassen IC-patiënt met een RASS score van 0, die langdurig (>24 uur) beademd worden door middel van een ETT
Intervention
Het drinken van slokjes water door de mechanisch beademde IC-patiënt met een ETT
Comparison
Het niet drinken van slokjes water aan de ETT
Outcome
Risico op ontwikkelen VAP, risico op aspiratie, patiëntencomfort

Vraag document aan bij het St. Antonius Ziekenhuis