Eenduidig werken volgens protocol

Scriptie | 2016
Samenvatting

Aanleiding. Op de verpleegafdeling Oncologie van het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven (CZE), is gebleken uit Veilig Incidenten Melding (VIM) dat er niet eenduidig volgens protocol wordt gewerkt. Probleemstelling. In deze afstudeerscriptie is onderzoek gedaan naar hoe de verpleegkundigen van de verpleegafdeling Oncologie de protocollen naleven. Dit heeft geleid tot de volgende probleemstelling: ‘’Hoe kan het werken volgens protocollen op de verpleegafdeling Oncologie van het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven geoptimaliseerd worden, zodat er meer eenduidig wordt gewerkt?’’.
Methode. Aan de hand van de oriënterende literatuur zijn er de deelonderzoeken uitgevoerd. Er zijn vijf interviews afgenomen onder de (oncologie-) verpleegkundigen. Hierbij is onderzocht hoe de (oncologie-) verpleegkundigen werken met en volgens protocol. Vervolgens is een focusgroep gehouden. Hier namen zeven (oncologie-) verpleegkundigen en vier stagiaires aan deel. In de focusgroep stonden de ervaringen en adviezen van de (oncologie-) verpleegkundigen over het naleven van de protocollen centraal. Tot slot is een literatuurstudie gedaan over de aandachtspunten bij het doorvoeren van een verandering.
Resultaten en conclusie. Uit de onderzoeken is gebleken dat de (oncologie-) verpleegkundigen niet altijd volgens protocol werken. Hoewel zij hier wel het nut van inzien, wordt het toch niet altijd nageleefd. Tijd- en kennistekort zijn hierin twee belangrijke factoren. Het niet volgen of niet volledig volgen van het protocol wordt door de (oncologie-) verpleegkundigen als hinderlijk ervaren. De (oncologie-) verpleegkundigen zien graag één lijn binnen het team, zodat er eenduidig naar de patiënt wordt gewerkt. Daarnaast bleek ook uit de resultaten dat de protocollen moeilijk te vinden zijn doordat de zoekterm niet altijd aansluit op de handeling. Ook wordt door de (oncologie-) verpleegkundigen aangehaald dat de protocollen onoverzichtelijk zijn. Hierdoor duurt het lang voordat zij de benodigde informatie gevonden hebben.
Aanbevelingen. Als eerste aanbeveling wordt gedacht aan een manier waarop het zoeken naar en het vinden van het juiste protocol vergemakkelijkt wordt. Door middel van een overzicht van protocollen die gebruikt worden met daarachter een hyperlink naar het bijbehorende protocol. Daarnaast wordt aanbevolen om twee enthousiaste (oncologie-) verpleegkundigen aan te stellen die zich bezighouden met het actueel houden van het overzicht en als aanspreekpunt gezien worden. Vervolgens wordt aanbevolen om onderzoek te doen naar de overzichtelijkheid van de ziekenhuisbrede protocollen. Tot slot wordt aanbevolen een vervolgonderzoek te laten doen dat gericht is op de huidige aanspreekcultuur onder verpleegkundigen op de afdeling en een inventarisatie van de wenselijke situatie op dit gebied.

Specialisme
Oncologie
Opleiding
HBO

PICO

Patient
--
Intervention
--
Comparison
--
Outcome
--

Vraag document aan bij het Catharina Ziekenhuis