Functiedifferentiatie: een onderzoek naar de inzet van functiedifferentiatie

Scriptie | 2021
Samenvatting

De zorg is aan het veranderen. De zorgvraag wordt steeds complexer er is sprake van vergrijzing en co morbiditeit, daarbij wordt de zorgvrager steeds mondiger en nemen steeds meer de eigen regie over de te verlenen zorg. Al deze veranderingen vragen om verschillende competenties. Om de kwaliteit van zorg hoog te houden is het van belang om de HBO verpleegkundigen zijn/haar geleerde competenties te laten gebruiken en functiedifferentiatie in te voeren.
Het doel van dit onderzoek is de kwaliteit van de patiëntenzorg te verhogen door competenties en kennis van elke verpleegkundige optimaal te benutten. Waarbij de zorg verbeterd en de verpleegkundige tot zijn/haar recht komt. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Op welke wijze kan functiedifferentiatie ingezet worden om de kwaliteit van zorg voor de patiënt te verhogen op dagbehandeling beschouwend van het St. Antonius Ziekenhuis?
Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag zijn deelvragen opgesteld en heeft een literatuur- en praktijkgericht onderzoek plaats gevonden. Er is gebruik gemaakt van de mixed method methode. Waarbij het kwantitatieve onderzoek bestond uit een enquête onder het verplegend personeel van dagbehandeling 4B. Het kwalitatieve onderzoek bestond uit het afnemen van interviews onder verpleegkundigen van de dagbehandeling 4B en uit gesprekken met experts dit alles binnen het St. Antonius Ziekenhuis.
Uit antwoorden op de enquête bleek dat verpleegkundigen open staan voor functiedifferentiatie en denken dat het bijdraagt aan de kwaliteit van zorg voor de patiënt. Vanuit de interviews kwam naar voren dat er wordt verwacht dat functiedifferentiatie bijdraagt aan structuur en kwaliteit van zorg voor de patiënt. Daarbij is ook twijfel of competenties nog aanwezig zijn of dat deze opnieuw aangeleerd moeten worden. Experts geven aan dat het belangrijk is om het doel voor ogen te houden, elkaars competenties te kennen en deze op juiste wijze inzetten van belang is om de kwaliteit hoog te houden. Daarbij geeft de literatuur aan dat inzetten van functiedifferentiatie zorgt voor het bevorderen van het zelfmanagement van de patiënt wat bijdraagt aan verhogen van kwaliteit van zorg. Concluderend kan er gezegd worden dat functiedifferentiatie de kwaliteit van zorg verhoogd op de dagbehandeling, door zelfmanagement in te zetten en kennis en competenties van de verpleegkundige te benutten.
Op basis hiervan wordt aanbevolen om functiedifferentiatie door te voeren om de kwaliteit van de patiëntenzorg te verhogen en zelfmanagement te stimuleren. Eventueel vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op de effecten van functiedifferentiatie bij de patiënt.

Specialisme
Verpleegkunde Algemeen
Opleiding
HBO

PICO

Patient
Kwaliteit patiëntenzorg
Intervention
Toepassen van functiedifferentiatie door de verpleegkundige
Comparison
--
Outcome
Verbeteren kwaliteit van de patiënten zorg door inzetten van functiedifferentiatie, inzetten zelfmanagement door patiënt

Vraag document aan bij het St. Antonius Ziekenhuis