Ondervoeding en pijn bij het kind: herkennen, erkennen en handelen

Scriptie | 2017
Samenvatting

INLEIDING: Dit praktijkonderzoek is uitgevoerd op de afdeling Kindergeneeskunde in het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven. De opdrachtgever en tevens afdelingsmanager van de afdeling Kindergeneeskunde in het CZE geeft aan dat er op de afdeling te weinig wordt geregistreerd op de indicatoren ondervoeding en pijn.
PROBLEEMSTELLING: Welke factoren zorgen ervoor dat de Groeicurve, de FLACC- en VAS-score nauwelijks gebruikt en geregistreerd worden op de afdeling Kindergeneeskunde van het CZE en welke interventies dienen te worden uitgezet, die bijdragen aan het effectief gebruik en registratie hiervan door verpleegkundigen, artsen en arts-assistenten?
DOEL: Het doel van dit praktijkonderzoek is het in kaart brengen van de factoren die ervoor zorgen dat de Groeicurve, de FLACC-score en VAS-score nauwelijks gebruikt worden op de afdeling Kindergeneeskunde van het CZE en wat de verpleegkundigen, artsen en arts-assistentes van deze afdeling nodig hebben om deze effectief te gebruiken en te registreren. Het uiteindelijke doel is aanbevelingen aandragen wat kan leiden tot een effectief gebruik en verbetering van de registratie, van de Groeicurve, de FLACC-score en VAS-score bij kinderen.
METHODE: De twee deelonderzoeken bestonden beide uit kwalitatief onderzoek, namelijk semi-gestructureerde interviews. De onderzoekers hebben beide verpleegkundigen, artsen en arts-assistenten geïnterviewd om antwoord te kunnen geven op de probleemstelling.
CONCLUSIE: De onderzoekers concluderen dat er sprake is van een afdelingscultuur waarin de verpleegkundigen zich verschuilen achter verschillende factoren die het gebruik en de registratie van de Groeicurve, de FLACC- en VAS-score belemmeren. Met name de omslachtigheid en onduidelijkheid over de manier van registreren in Ezis wordt gezien als belemmerende factor. Ook geven de verpleegkundigen aan dat het gebruik van de screenings-instrumenten niet in het routinematig handelen zit. Het lijkt erop dat er gestuurd wordt op een hoge scoren op de prestatie-indicatoren. Dit terwijl er gestuurd zou moeten worden op screening in het belang van het zieke kind, omdat vroegtijdige herkenning van ondervoeding en pijn bij kan dragen aan een beter verloop van opname met minder complicaties.
AANBEVELINGEN: Naar aanleiding van het praktijkonderzoek hebben de onderzoekers aanbevelingen gedaan die het gebruik en de registratie van de screeninginstrumenten kunnen bevorderen. De onderzoekers bevelen aan om een themamiddag te organiseren waarin het onderwerp ‘ondervoeding en pijn herkennen, erkennen en handelen’ centraal staat. Met als doel de verpleegkundigen bewust maken van hun verantwoordelijkheid ten aanzien van het gebruik en de registratie en daarnaast het belang van screening op ondervoeding en pijn in relatie tot het zieke kind laten inzien.

Specialisme
Kindergeneeskunde
Opleiding
HBO

PICO

Patient
--
Intervention
--
Comparison
--
Outcome
--

Vraag document aan bij het Catharina Ziekenhuis