Thuismonitoring geeft lucht! : Een onderzoek naar thuismonitoring bij de COPD patiënt.

Scriptie | 2021
Samenvatting

Achtergrond: Het gebruik van apps om de gezondheid te monitoren is in opkomst en wordt op steeds grote schaal toegepast. Het is bewezen dat thuismonitoring heropnames kan voorkomen bij de COPD patiënt in een ziekenhuissetting. Echter is het effect van thuismonitoring op het voeren van de eigen regie en zelfmanagement nog onbekend. Het doel van dit onderzoek is om inzichtelijk te krijgen hoe thuismonitoring bij de COPD patiënt bijdraagt aan het voeren van de eigen regie en zelfmanagement en hoe dit kan worden ingezet op afdeling D3 Longziekten in het St. Antonius Ziekenhuis (SAZ) te Nieuwegein.
Methode: Voor dit praktijkonderzoek is gebruik gemaakt van een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Door middel van een literatuurstudie is onderzoek gedaan naar verschillende soorten thuismonitoring waaruit het theoretisch kader voor deze studie is ontstaan. Via interviews met praktijkexperts is de ‘best practice’ voor thuismonitoring bij de COPD patiënt onderzocht. Ook zijn enquêtes afgenomen met verpleegkundigen van afdeling D3 van het SAZ om de huidige praktijk rondom zelfmanagement bij de COPD patiënt inzichtelijk te maken en tevens de mening van verpleegkundigen rondom thuismonitoring te ondervinden.
Resultaten: Praktijkexperts gaven aan een betere band te hebben met de patiënt door vaker contact te hebben. Ook werden positieve effecten opgemerkt over het voeren van de eigen regie van de patiënt. De enquêtes wezen uit dat verpleegkundigen de voordelen inzien van thuismonitoring en bereid zijn hiermee te werken. Ook werden kritische punten opgemerkt als een tekort aan tijd en personeel wat mogelijk implementatie kan vermoeilijken. Er bleek een kloof aanwezig, tussen poli en verpleegafdeling, dit vermoeilijkt het proces van implementatie.
Discussie: Thuismonitoring vraagt een investering van tijd en geld aan een zorginstelling om zo tot een goed werkend geheel te komen. Niet alle patiënten kunnen worden geïncludeerd omdat apps vaak alleen in het Nederlands zijn. Ook de cognitie en motivatie van de patiënt en personeel kan zorgen voor het niet doen slagen van deze ontwikkeling. Thuismonitoring kan een hulpmiddel zijn om zelfmanagement bij de patiënt te bevorderen echter is thuismonitoring een middel en niet altijd de enige methode.
Conclusie & aanbevelingen: Thuismonitoring werkt voor het bevorderen van zelfmanagement, een combinatie van een in te vullen scorelijst, contact met een hulpverlener en een educatief element lijkt tot de beste resultaten te leiden. Aan te bevelen is om meer onderzoek te doen naar eHealth applicaties en het effect op zelfmanagement en kwaliteit van leven van de patiënt.

Specialisme
Longgeneeskunde
Opleiding
HBO

PICO

Patient
Heropname bij patiënten gediagnosticeerd met een chronische obstructieve long ziekte.
Intervention
Thuismonitoring (na opname).
Comparison
--
Outcome
Zelfmanagement, verbetering in de kwaliteit van leven, angst reductie, daling in mortaliteit, afname heropnames, kostenbesparing.

Vraag document aan bij het St. Antonius Ziekenhuis