Verpleegkundig handvat voor ontslaggericht werken

Scriptie | 2016
Samenvatting

Probleemstelling:
De probleemstelling luid: “Op welke manier kunnen verpleegkundigen op de verpleegafdeling Longgeneeskunde van het Catharina ziekenhuis Eindhoven de nieuwe zorgwetgeving integreren in het voorlichtingstraject van patiënten met COPD waardoor samen met de patiënt en mantelzorgers de zorg thuis na ontslag zodanig georganiseerd wordt dat continuïteit van zorg gewaarborgd wordt”?
Methoden:
Voor het gehele onderzoek is gebruik gemaakt van een kwalitatieve onderzoeksbenadering bestaande uit een literatuurstudie en twee semi-gestructureerd interviews geanalyseerd volgens het 6-fasemodel van Braun en Clark (2006). De interviews zijn afgenomen bij patiënten met COPD Gold 3 en Gold 4 en verpleegkundigen die aanwezig zijn op de verpleegafdeling Longgeneeskunde van het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven.
Resultaten:
Literatuur: De veranderingen in de zorgwetgeving hebben geen invloed op de rol en taken van de verpleegkundige bij het organiseren van het ontslag. De verpleegkundige is verplicht te allen tijden de patiënt en diens naaste te voorzien van juiste, begrijpelijke informatie. Daarnaast helpt een eenduidige, gestructureerde ontslagmethode tot een efficiënt en harmonieus ontslag voor zowel de patiënt als verpleegkundige.
Praktijkdeelonderzoek 1: Het blijkt dat patiënten te weinig informatie ontvangen over het ontslag en de nazorg thuis. Dit resulteert in negatieve ervaringen. Daarnaast hebben patiënten meer behoefte aan eigen regievoering bij het organiseren van het ontslag. Op dit moment gebeurt dit nog niet afdoende. Echter bemerken de patiënten wel de drive bij de verpleegkundigen om te zorgen voor patiënten.
Praktijkdeelonderzoek 2: Verpleegkundigen op de afdeling werken wisselend met een gestructureerde ontslagmethode. De huidige middelen, “ voorlopige ontslag datum” en “ontslagchecklist” die beschikbaar zijn op de afdeling worden niet adequaat ingezet. Met als resultaat dat het ontslag momenteel op verschillende wijzen wordt uitgevoerd. Daarnaast blijkt dat verpleegkundigen wel in staat zijn om de juiste voorlichting te geven over de huidige zorgwetgeving, echter wordt vanuit de patiënt te weinig beroep op de verpleegkundige gedaan tot voorlichting geven.
Conclusie:
Geconcludeerd kan worden dat de zorgwetgeving geen invloed heeft op de manier waarop een voorlichtingstraject over het ontslag gerealiseerd wordt. Echter is het voor verpleegkundigen wel noodzakelijk om te begrijpen welke invloed een gestructureerd ontslagproces op de welgesteldheid van patiënten en werkzaamheden op de afdeling heeft. Wanneer de verpleegkundigen volgens een gestructureerde, eenduidige manier het ontslagproces uitvoert ontstaat een samenwerkingsvoordeel voor zowel de verpleegkundige, de afdeling als de patiënt.
Aanbeveling:
In overleg met de opdrachtgever wordt aanbevolen om de realiseerbaarheid van de stappen van ontslaggericht werken te onderzoeken. Daarnaast is aanbevolen om de verpleegkundigen op de afdeling inzicht te geven in het gebruik van de huidige middelen op de afdeling om het ontslag harmonieus en effectief te laten verlopen. Tevens is het noodzakelijk om de verpleegkundigen te attenderen op het effect van een harmonieus en effectief ontslag op zowel de patiënt als de werkzaamheden op de afdeling. Als laatste is aanbevolen een nieuw onderzoek te starten over de wensen en behoefte ten aanzien van het ontslagproces onder de transferverpleegkundigen van het Catharina ziekenhuis te Eindhoven.

Specialisme
Longziekten
Opleiding
HBO

PICO

Patient
--
Intervention
--
Comparison
--
Outcome
--

Vraag document aan bij het Catharina Ziekenhuis