Meten is weten : een praktijkgericht onderzoek naar hoe de verpleegkundigen op afdeling C2, Interne Geneeskunde, van het St. Antonius ziekenhuis zorgzwaarte kunnen meten.

Scriptie | 2021
Samenvatting

Samenvatting Inleiding De bevolking van Nederland is geleidelijk aan het vergrijzen. Er is zelfs sprake van een dubbele vergrijging. Dit betekent dat binnen de groeiende groep 65-plussers het aandeel 80 jaar en ouder groter wordt (Ministerie van Volksgezondheid en Zorg, 2020). Bij vergrijzing hoort comorbiditeit, dit betekent dat patiënten twee of meer aandoeningen hebben (Encyclo, z.d.). Hieruit valt te concluderen dat het beroep wat op verpleegkundigen wordt gedaan zal toenemen (Volksgezondheid en Zorg, z.d.; Kennisplein Zorg voor Beter, 2019). Er zijn hoge pieken in de zorgzwaarte en verpleegkundigen geven aan hoge zorgzwaarte te ervaren. Al lange tijd worden gesprekken over zorgzwaarte gevoerd, maar daar blijf het bij. Dit onderzoek heeft antwoord gegeven op de onderzoeksvraag: ‘Welk zorgzwaartemeetinstrument kan gebruikt worden om op juiste wijze de zorgzwaarte te verdelen onder de verpleegkundigen van afdeling C2 in het St. Antonius ziekenhuis?’ Methode Het praktijkgericht onderzoek is een kwalitatief onderzoek. Daarbij zijn op semigestructureerde manier focusgroepen afgenomen. Voorafgaand is contact geweest met iedere klinische verpleegafdeling of er gebruik gemaakt wordt van een zorgzwaartemeetinstrument en is een literatuurstudie uitgevoerd. Aan de hand van de uitkomsten is een topiclist opgesteld voor de structuur van de focusgroepen. Na de focusgroepen is een membercheck uitgevoerd voor de validiteit en betrouwbaarheid van de data. Resultaten De uitkomst van dit onderzoek is dat respondenten open staan voor het gebruik van een zorgzwaartemeetinstrument. Daarnaast zijn meetfactoren benoemd die in een zorgzwaartemeetinstrument verwerkt dienen te worden. Discussie Het onderzoek door Van den Oetelaar et al., (2016) geeft weer dat een zorgzwaartemeetinstrument de werkdruk niet wegneemt. Een zorgzwaartemeetinstrument is niet de gouden standaard. Er zal weldegelijk werkdruk ervaren worden, maar dit zal naar verwachting meer en beter verdeeld worden onder de verpleegkundigen. Conclusie en aanbevelingen Geconcludeerd kan worden dat het RAFAELA-systeem de voorkeur heeft voor de afdeling C2. De validiteit, haalbaarheid en betrouwbaarheid zijn uitgebreid getest. De meetfactoren komen overeen met de meetfactoren die respondenten aangaven tijdens de focusgroepen. Maar het is noodzakelijk om verder onderzoek te doen naar de WIMS en de PCI voordat begonnen kan worden met de implementatie van een zorgzwaartemeetinstrument. Abstract Introduction According to the Ministry of Health, Welfare and Sport the Dutch population is gradually aging. There’s a double aging, which means that within the group people over 65 years old, the proportion of 80 years old is increasing (Ministerie van Volksgezondheid en Zorg, 2020). Aging is associated with comorbidity, which means that patients have two or more medical conditions (Encyclo, z.d.). Because of this, there can be concluded that the call on nurses will increase (Volksgezondheid en Zorg, z.d.; Kennisplein Zorg voor Beter, 2019). The nurses of ward C2 experience a nursing workload. Discussions about nursing workload have been going on for a long time, but nothing has been done with it. This examination has to give an answer to the question: ‘Which method to manage nursing workload can be used to correctly distribute the nursing workload of ward C2 of the St. Antonius hospital?’ Method A qualitatively practise-oriented was conducted, focus groups were held in a semi-structed manner. In total eight persons were conducted. Prior to the focus groups there was contact with each clinical nursing ward to determine whether they use a nursing workload method, and a literature study was conducted. Based on these results, a topic list has been drawn up to offer more structure to the focus groups. After the focus groups, there was a member check for validity and reliability of the data. Results Results of this examination shows that the nurses are open to the use of a nursing workload method. In addition, factors of measurement have been specified that must be incorporated in a nursing workload method. Discussion The article of Van den Oetelaar et al., (2016) shows that a nursing workload method doesn’t relieve the nursing workload. A nursing workload isn’t the golden standard. I will be certainly be possible to experience nursing workload. But the nursing workload will be more and better distributed among the nurses. Conclusion and recommendation This examination concludes that the RAFAELA-system is preferred for the ward C2, because the validity, feasibility and reliability has been extensively tested and the measurement factors correspondents with the measurements factors indicated by the nurses during the focus groups. But it’s necessary to further examinate the nursing workload method WIMS and PCI before the implementation of a nursing workload method can start.

Specialisme
Interne Geneeskunde
Opleiding
HBO

PICO

Patient
--
Intervention
--
Comparison
--
Outcome
--

Vraag document aan bij het St. Antonius Ziekenhuis