Seks in belangrijk! Zullen we erover praten? : Onderzoek naar het bespreken van gezondheidspatroon 9 “Seksualiteit & voortplanting”

Scriptie | 2017
Samenvatting

Inleiding
Op de afdeling Algemene Chirurgie (ACH) in het Catharina Ziekenhuis wordt seksualiteit in het opnamegesprek onvoldoende besproken, terwijl het een belangrijk gezondheidsaspect is van de mens. Dit onderzoek richt zich daarom op factoren die het bespreken van seksualiteit beïnvloeden en verbetermogelijkheden die ervoor zorgen dat seksualiteit vaker bespreekbaar wordt gemaakt door verpleegkundigen.
Probleemstelling
“Welke factoren beïnvloeden het bespreken van gezondheidspatroon 9 “Seksualiteit en voortplanting” van de anamnese van Gordon door verpleegkundigen en patiënten bij opname op de afdeling Algemene Chirurgie in het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven en hoe kan dit verbeterd worden?”
Methode
Het onderzoek bestaat uit twee kwalitatieve praktijkonderzoeken en een literatuuronderzoek. De literatuurstudie is gericht op het inzichtelijk maken van factoren die het bespreken van seksualiteit door verpleegkundigen beïnvloeden. Om antwoord te geven op de probleemstelling zijn twee focusgroepen onder de verpleegkundigen en acht face-to-face interviews onder de patiënten afgenomen. Om genoeg informatie te krijgen
tijdens de focusgroepen en de interviews is een vragenlijst voor de focusgroepen en een topiclijst voor de interviews opgesteld.
Resultaten
Uit de literatuurstudie kwam naar voren dat er verschillende factoren zijn die het bespreken van seksualiteit beïnvloeden. Dit zijn factoren als: kennistekort, schaamtegevoelens en de leeftijd van een patiënt. Deze factoren kwamen ook naar voren in de resultaten van het tweede en derde deelonderzoek. Daarnaast vinden zowel de patiënten als de verpleegkundigen dat het bespreken van seksualiteit een relatie moet hebben met de opname-indicatie. De respondenten van het onderzoek hebben suggesties gegeven om het bespreken van seksualiteit op de afdeling te verbeteren, bijvoorbeeld: een ander moment om de vragen over seksualiteit te stellen en een andere vraagstelling in het Elektronisch
Patiënten Dossier (EPD).
Conclusie

Uit de onderzoeksresultaten kan geconcludeerd worden dat seksualiteit op dit moment zelden besproken wordt door zowel verpleegkundigen als patiënten. Beide groepen respondenten vinden het onderwerp niet relevant in het opnamegesprek. Het is beter om dit later tijdens de opname te bespreken, zodat de patiënten en verpleegkundigen een vertrouwensband met elkaar hebben opgebouwd en de patiënten niet meer gefixeerd zijn op de operatie. Het opbouwen van een vertrouwensband is momenteel lastig volgens de respondenten door de wisselende dagplanning. Bovendien moet het bespreken van seksualiteit een relatie hebben met de opname-indicatie en is het beter om de vraagstelling
op het ziektebeeld en de situatie van de patiënt af te stemmen om specifieke informatie te verkrijgen. Ondersteuning van een seksuoloog zou volgens de verpleegkundigen wenselijk zijn omdat zij momenteel te weinig kennis hebben. Ook kunnen de chirurgen een actieve bijdrage leveren door seksualiteit op de polikliniek te bespreken. Hierdoor wordt de drempel voor de verpleegkundigen tijdens een opnamegesprek lager.
Aanbevelingen
Aanbevelingen om het bespreken van seksualiteit op de afdeling ACH te verbeteren zijn: nieuwe vraagstellingen in het EPD en scholing om het kennis niveau over seksualiteit onder verpleegkundigen te verhogen

Specialisme
Chirurgie
Opleiding
HBO

PICO

Patient
--
Intervention
--
Comparison
--
Outcome
--

Vraag document aan bij het Catharina Ziekenhuis