FYSIEKE BEPERKINGEN BIJ KWETSBARE OUDEREN: Een kwalitatief/kwantitatief onderzoek

Scriptie | 2018
Samenvatting

Achtergrond
Momenteel is het op de afdeling Cardiologie onvoldoende duidelijk in hoeverre de stappen vanuit het
protocol worden opgevolgd door verpleegkundigen. Bovendien heeft de afdeling Cardiologie
onvoldoende zicht op welke factoren een rol spelen bij het opvolgen van het protocol. Volgens de
opdrachtgevers, twee ouderenconsulenten, werkzaam op de poli geriatrie, is het probleem dat de
stappen vanuit het protocol ziekenhuisbreed onvoldoende wordt ingezet door verpleegkundigen. Het
onvoldoende toepassen van het protocol leidt mogelijk tot meer functieverlies bij patiënten op de
afdeling Cardiologie. In overleg met de opdrachtgevers is de volgende probleemstelling opgesteld:
In hoeverre wordt het protocol ‘Fysieke Beperkingen bij oudere patiënten’, bij een positieve screening
voor risico op functieverlies, nageleefd door de verpleegkundigen op de afdeling Cardiologie van het
Catharina Ziekenhuis en wat zijn hierbij de belemmerende en bevorderende factoren bij
verpleegkundigen?
Methode
Dit onderzoek is uitgevoerd door middel van een kwantitatieve en een kwalitatieve
onderzoeksbenadering. Voor het beantwoorden van de onderzoeksdeelvragen is er
literatuuronderzoek, dossieronderzoek gedaan en zijn er interviews afgenomen met verpleegkundigen
op de afdeling. De literatuurstudie richtte zich op de belemmerende en bevorderende factoren t.a.v. het
volgen van een protocol door verpleegkundigen. In het dossieronderzoek stond centraal in welke mate
het protocol ‘Fysieke Beperkingen bij oudere patiënten’ (Wilmer et al., 2017) werd toegepast in het
verpleegkundig dossier door verpleegkundigen. De interviews met verpleegkundigen richtte zich op de
belemmerende en bevorderende factoren die een rol spelen ten aanzien van het volgen van de stappen
vanuit het protocol.
Resultaten
Voor het literatuuronderzoek zijn drie relevante artikelen gevonden, waaruit belemmerende en
bevorderende factoren naar voren zijn gekomen met betrekking tot het naleven van een protocol. De
resultaten van het dossieronderzoek richten zich op de verschillende elementen waaruit het protocol
bestaat. Per element beschrijft de onderzoeker de resultaten en de samenhang tot de deelvraag. De
resultaten van de interviews met verpleegkundigen richten zich op de belemmerende en bevorderende
factoren die zij ervaren ten aanzien van het volgen van de stappen vanuit het protocol.
Conclusie
Uit de literatuurstudie bij kwamen belemmerende en bevorderende factoren naar voren. De belangrijkste
belemmerende factoren zijn: hoge werkdruk, kennistekort en onvoldoende herhaling van
kwaliteitsmethoden, zoals een protocol. De belangrijkste bevorderende factor is begeleiding bij
implementatie van een kwaliteitsmethode. Uit het dossieronderzoek blijkt dat de verpleegkundigen bij
geen van de patiënten het protocol op de juiste manier toepasten. Uit de resultaten van de interviews
met verpleegkundigen blijkt dat de verpleegkundigen onvoldoende bekend zijn met de stappen uit het
protocol.

Specialisme
Cardiologie
Opleiding
HBO

PICO

Patient
--
Intervention
--
Comparison
--
Outcome
--

Vraag document aan bij het Catharina Ziekenhuis