Overdracht van een pasgeborene tussen de afdeling verloskunde en de afdeling neonatologie

Kwaliteitsproject | 2020
Samenvatting

In de verschillende werkvelden van de zorg zijn de laatste jaren onderzoeken uitgevoerd en worden rapporten ter aanbeveling geschreven met betrekking tot de verpleegkundige overdracht. Uit landelijk onderzoek blijkt, dat er knelpunten ervaren worden in de compleetheid, correctheid en tijdigheid van de overdracht, waardoor de continuïteit, kwaliteit en veiligheid in gedrang komen.Het onderzoeksverslag geeft antwoord op de vraag; ‘Welke knelpunten ervaren verpleegkundigen ten aanzien van een complete correcte en tijdige verpleegkundige overdracht, van een pasgeborene, tussen de afdeling Verloskunde en de afdeling Neonatologie waardoor de continuïteit, de kwaliteit en de patiëntveiligheid in gedrang komt?’De knelpunten uit het praktijkonderzoek zijn;1. De overdracht is niet altijd compleet2. Het dossier is niet altijd compleet bij overdracht3. De overdracht wordt niet altijd correct uitgevoerd4. De overdracht wordt niet altijd tijdig uitgevoerdHet blijkt dat de knelpunten in onze praktijk veelal niet anders zijn dan de landelijke knelpunten en de knelpunten die beschreven zijn in de literatuur. De verschillen in de knelpunten zijn beschreven in de discussie en worden meegenomen in de aanbevelingen.De uitkomsten van het praktijkonderzoek binnen compleetheid, correctheid en tijdigheid laten gezamenlijke gevolgen zien in de continuïteit, kwaliteit en veiligheid. Het blijkt dat deze zo nauw met elkaar verbonden zijn dat als er een knelpunt zichtbaar is binnen de ene groep, dit zijn weerslag heeft op de andere twee groepen. Dat maakt dat de onderzoekers vinden dat de uitkomst van het onderzoek generaliseerbaar is naar andere afdelingen binnen het Martiniziekenhuis.Het blijkt dat er een grote verscheidenheid is in uitvoering van de overdracht. Dit kan komen door te weinig structuur en afspraken op de afdelingen. Als oplossing wordt flexibele standaardisatie aanbevolen, afhankelijk van de setting waarin de overdracht plaats vindt.Het is de onderzoekers opgevallen dat de verpleegkundigen naar elkaar wijzen met betrekking tot de knelpunten en oorzaken hiervan. Winst kan dus behaald worden in het verbeteren van de overlegcultuur tussen beiden afdelingen waardoor begrip, respect over elkaars werkveld of setting ontstaat. Verbeterde samenwerking, gedeelde verantwoordelijkheid, ouderparticipatie en bewustwording van het overdragen van de verantwoordelijkheid kan leiden tot een beter overdrachtsproces om continuïteit, kwaliteit en patiëntveiligheid te waarborgen.Verpleegkundigen van de afdeling Verloskunde en de afdeling Neonatologie vinden het belangrijk dat ouders participeren in de overdracht. De gebruikte artikelen onderschrijven allen het belang van het betrekken van de patiënt en diens familie.De aanbevelingen zijn een aanzet om mee te nemen als advies naar de praktijk, maar vraagt om nader onderzoek.

Specialisme
Verloskunde, Neonatologie
Opleiding
HBO

PICO

Patient
--
Intervention
--
Comparison
--
Outcome
--

Vraag document aan bij het Martini Ziekenhuis